Pages

A szerzői jogok a polgári jog egy speciális területét képeznek a szellemi alkotásokhoz fűződő jogon belül.

A szerzői jog forrásai Jogforrási szempontból a szerzői jog néhány alapvető szabályát az ügyvédek a Ptk-ban találják meg a személyek polgári jogi védelméel foglalkozó szabályai között. A szerzői jogi szabályok nagyobbrészben azonban a szerzői jogi törvényben találhatók.

A szerzői jogi törvényben elsősorban a szerzői jogi védelemben részesülő alkotások körének meghatározását, a védelem szabályait találják az ügyvédek. Az ügyvéd szintén itt találja meg az egyes műfajokra rányadó speciális szabályokat is, amelyek az adott alkotás jellegzetességeire tekintettel állapítanak meg az általános szerzői jogi szabályoktól eltérő rendelkezéseket. Emellett a szerzői jogi törvény természetesen foglalkozik a szerzői jogi felhasználási szerződéssel is.

A fenti, elsősorban szerzői jogi törvény-beli szabályokkal az ügyvédnek tisztában kell lennie ahhoz, hogy megfelelő tanácsot tudjon adni az ügyfelének és megfelelően tudja képviselni az ügyfelét szerzői jogi tárgyú ügyben.

Ügyvéd a szerzői vagyoni jogosultságokkal kapcsolatban A szerzői jogi törvényben egyrészt személyhez fűződő, másrészt vagyoni jogosítványokat találunk a szerzői jogok között. Fontos, hogy a szerzői jog által védett alkotások részt vesznek a gazdasági forgalomban is, hiszen sok esetben komoly bevételtermelő erőforrások. Emellett sok esetben komoly költséggel jár egy-egy mú előállítása, egyes műfajokban gyakori a szinte ipari léptékben történő előállítás és hasznosítás is.

Szerzői jogi felhazsnálási szerződések ügyvéd praxisában A szerzői jogi felhasználási szerződések komoly üzleti jelentőséggel bírhatnak, így a szerzői joggal foglalkozó ügyvédnek az üzleti szerződések megoldásaiban is jártasnak kell lennie annak érdekében, hogy egy-egy szerzői műre vonatkozó felhazsnálási engedélyt szabályozó szerződést megfelelően tudjon elkészíteni. Emellett természetesen szerződésjogi-kötelmi jogi ismeretekkel is felvértezettnek kell lennie.

Sok esetben merülnek fel jogviták szerzőtársak, társszerzők, a felhasználási engedélyesek. Ezek sok esetben bírósági peres eljárásban kerülnek érvényesítésre. A bíróság elsősorban a polgári perrendtartás szabályai alapján jár el, így az ügyvédet az ilyen eljárások perjogi felkészültség tekintetében is próbára teszik.