Pages

ÁRVA MŰVEK A SZERZŐI JOGBAN

Amennyiben valaki olyan művet szeretne felhasználni, amelynek szerzője ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a szerzői jogról szóló törvény szerint abban az esetben teheti csak meg, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: „MSZH”) erre engedélyt ad. A szezrői jogi felhasználási engedélyt az MSZH kérelemre adja meg a felhasználás módjához és mértékéhez igazodó díj ellenében.

KÉRELEM A SZERZŐI JOGI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNT

A szerzői jogi felhasználási engedély kiadása érdekében az érdekeltnek kérelmet kell benyújtania az MSZH-hoz, melyben bizonyítja, hogy a felhasználási szerződés megkötése érdekében – a szerző kilétének, illetve tartózkodási helyének felkutatására vonatkozóan – megtette az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket, azonban a kutatás nem járt eredménnyel. Az árva mű egyes felhasználásainak engedélyezésére a legfontosabb lehetséges intézkedések különösen a következők lehetnek: hirdetés feladása országos napilapban, tájékoztatás kérése az adott műtípussal kapcsolatban hatósági feladatokat ellátó szervektől, a nyilvánosságra hozatalt megvalósító szervezetektől,a mű ismert szerzőitől, illetve keresés különösen a következő adatbázisokban: az MSZH önkéntes nyilvántartása alapján vezetett adatbázisban, a Magyarországon nyilvántartásba vett közös jogkezelő szervezetek adatbázisaiban, az interneten, valamint a nyilvánosság számára hozzáférhető gyűjtemények adatbázisaiban.

Az árva mű felhasználására irányadó szerzői jogi engedély kiadására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege akár 102.500 forint is lehet, ha a kérelem akárcsak közvetve is olyan felhasználásra irányul, amelynek célja jövedelemszerzés, abban az esetben, ha a szerzői jogi felhasználás nem irányul sem jövedelemszerzésre, sem pedig jövedelemfokozásra, a díj mértéke 40.000 forintra csökken. További 10.000 forint kedvezmény jár mindkét esetben ha a kérelmet az MSZH által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán, illetve elektronikus úton nyújtják be.

A SZERZŐI JOGI ENGEDÉLY

Az így kiadott szerzői jogi engedély több szempontból is korlátozott, mivel legfeljebb öt év felhasználásra jogosíthat, kizárólag a Magyar Köztársaság területére terjed ki, nem ruházható át, nem kizárólagos, valamint nem jogosít fel a mű átdolgozására, vagy további felhasználási engedély adására.

A SZERZŐI JOGDÍJ

A mű felhasználásáért fizetendő díj rendelkezésre bocsátását a szerzői jog értelmében vett felhasználás módja alapján differenciáltan határozta meg a jogalkotó. Amennyiben a felhasználás közvetve sem irányul jövedelemszerzésre, vagy jövedelemfokozásra, a díjat a szerző személyének, vagy tartózkodási helyének ismertté válását követően kell megfizetni. Abban az esetben viszont ha a szerzői jogi mű felhasználás akár közvetve, akár közvetlenül jövedelemszerzés, vagy jövedelemfokozás célját szolgálja, a díjat az MSZH-nál letétbe kell helyezni, ami egyben a felhasználás megkezdésének feltétele is.

A SZERZŐ ISMERTTÉ VÁLÁSA

A szerzői jog felkészült azokra az esetekre is, ha a mű szerzője vagy tartózkodási helye a felhasználás hatálya alatt, vagy azt megelőzően – a kérelmező komoly előkészületeit követően – ismertté válik. Az MSZH a szerző kérelmére a felhasználási engedélyt visszavonja az ismertté válásának napjával kezdődő hatállyal. Ilyen esetekben a felhasználás legfeljebb a szerző személyének, vagy tartózkodási helyének ismertté válásának napjától egy évig folytatható. Amennyiben az előkészületi stádiumban válik, a szerzői jog alapján az ismertté a szerző, a felhasználást az előkészületnek a szerző ismertté válásakor meglevő mértékéig lehet megkezdeni és folytatni.

A szerző a felhasználási engedély hatályának megszűnésétől, vagy a visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig követelheti az őt a szerzői jog alapján megillető díjat. Az öt év lejártát követően az MSZH a letétbe helyezett díjat átutalja annak a közös jogkezelő szervezetnek, amely a szerző művének egyéb felhasználását jogosítja, ilyen szervezet hiányában pedig a Nemzeti Kulturális Alapnak. Az MSZH döntéseinek felülvizsgálatára a Fővárosi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

A szerzői jog szabályozása számos gyakorlati problémát vet fel, különösen a tankönyvgyártás tekintetében. Gyakori az az eset, hogy a mű szerzője ugyan már nem él, de a kiadók nem tudnak megegyezni a díj mértékében a jogutódokkal, akik egyes esetekben óriási összegeket követelnek a mű megjelentetéséért, ugyanakkor vannak olyan szerzők is, akik megtiszteltetésnek veszik az oktatási anyagok oldalain való szereplést, és egyáltalán nem kérnek hozzájárulásukért cserébe ellenszolgáltatást.

Tény azonban, hogy a felhasználási engedély szerzői jog fenti szabűlyain alapuló korlátozott időre való kiadása, és a jogutódok túlzó követelései, valamint rugalmatlansága előbb-utóbb elvezethetnek oda, hogy a tankönyvekből kimaradjanak az árva művek, ami kétség kívül nagy kulturális veszteséget jelentene különösen a felnövekvő generációnak.